ورود / عضویت

اى باغ آرزوهاى من! مرا ببخش که آداب نجوا نمى‌دانم

ظهور قائم آل محمد (عج) | انتظار | حجاب و عفاف

من یمنی هستم | I am Yemeni | أنا یمانی
0
شیطان وجودنــــــــدارد..

****گرچه طولانی است ولی خواهشمندم بخوانید****
استاد دانشگاه بااین سوال هاشاگردانش رابه چالش ذهنی کشاند.
هرچیزی که وجوددارد,آیاخئاآن راخلق کرده است؟شاگردی با
قاطعیت پاسخ داد:”بله اوخلق کرد.”
استادپرسید:”آیاخداهمه چیزراخلق کرد؟”
شاگردپاسخ داد:”بله ,آقا.”
استادگفت:”اگرخداهمه چیزراخلق کرد,پس اوشیطان رانیز
خلق کرد.چون شیطان نیزوجودداردومطابق قانون که کردارمانمایانگرماست
خدانیزشیطان است”.
شاگردآرام نشست وپاسخی نداد.استادبارضایت ازخودش خیال کرد
باردیگرتوانست نشان دهدکه عقیده به مذهب ,افسانه وخرافه ای بیش نیست.
شاگرددیگری دستش رابلندکردوگفت:”استادمیتوانم ازشماسوالی بپرسم؟”
استادپاسخ داد “البته”
شاگردایستادوپرسید:”استاد,سرماوجوددارد؟”
استادپاسخ داد:”این چه سوالی است؟!البته که وجوددارد.آیاتاکنون
حسش نکرده ای؟”شاگردان به سوال مردجوان خندیدند.
مردجوان گفت:”درواقع آقا,سرماوجودندارد.مطابق قانون فیزیک
چیزی که ماازآن به سرمایاد می کنیم ,درحقیقت نبودگرماست.هر
موجودیاشیءرامی توان مطالعه وآزمایش کرد.وقتی که انرژی داشته
باشد,یاآن راانتقال دهد.گرماچیزی است که سبب میشودبدن یاهر
شیءانرژی راانتقال دهد.
سرماوجودندارد.این کلمه رابشربرای این که ازنبودن گرماتوصیفی داشته باشد خلق کرد.
شاگردادامه داد:”استاد تاریکی وجوددارد؟”
استادپاسخ داد”البته”
شاگردگفت:”دوباره اشتباه کردیدآقا,تاریکی هم وجودندارد.
تاریکی درحقیقت نبودن نوراست.نورچیزی است که میتوان آنرا
مطالعه وآزمایش کرد.اماتاریکی رانمیتوان.درواقع بااستفاده ازقانون
نیوتن میتوان نوررابه رنگ های مختلف شکست وطول موج هررنگ را
جداگانه مطالعه کرد.اماشمانمی توانیدتاریکی رااندازه بگیرید.یک پرتو
بسیارکوچک نور,دنیایی ازتاریکی را می شکندوآن راروشن می سازد.
شماچطورمیتوانید تعیین کنید که یک فضای به خصوص چه میزان
تاریکی دارد؟تنها کاری که می کنیداین است که میزان وجودنوررادر
آن فضا اندازه بگیرید.درست است؟تاریکی واژه ایست که بشربرای
توصیف زمانی که نوروجودندارد,بکارمیبرد”.
درآخرمردجوان ازاستادپرسید:”آقا,شیطان وجوددارد؟”زیاد
مطمئن نبود.پاسخ داد:”
البته همان طورکه قبلاٌهم گفتم .مااوراهر
روزمیبینیم.اوهرروز درنمونه هایی ازرفتارهای غیرانسانی بشربه همنوع
خوددیده میشود.اودرجنایت هاوخشونت های بی شماری که در
سراسردنیا اتفاق می افتد,وجوددارد.این هانمایانگر هیچ چیزی جز شیطان نیست.”
وآن شاگرد پاسخ داد:”شیطان وجودندارد آقا.حداقل درنوع خود
وجودندارد.شیطان رابه سادگی می توان نبودخدادانست.درست مانند
تاریکی وسرما.کلمه ای که بشرخلق کرد تاتوصیفی ازنبودخداداشته
باشد.خداشیطان راخلق نکرد.شیطان نتیجه آن چیزی است که وقتی بشر
عشق به خدارا درقلب خودش حاضرنبیند.مانندسرماکه وقتی نشانی از
گرمانیست ,خودبه خود می آید وتاریکی که در نبودنورمی آید.
نام آن مرد جوان “آلبرت اینشتین”بود.

  • دیدیگاه ها
  • بیشتر بخوانید
  • برچسب ها

دیدگاهی برای "شیطان وجودنــــــــدارد.." درج نشده است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

بیشتر بخوانید

nextroid liveicon2.1.0