ورود / عضویت

اى باغ آرزوهاى من! مرا ببخش که آداب نجوا نمى‌دانم

ظهور قائم آل محمد (عج) | انتظار | حجاب و عفاف

من یمنی هستم | I am Yemeni | أنا یمانی
0
مثـــــقال ذرّه

در قیـــــامت نوبت حـــــساب کردن مثـــــقال ذرّه هاست

درشـــــت ها که حســـــاب کردن نــــدارند.

مثقـــــال ذرّه که می گـــــویند؛یعــــنی همان چند لحـــــظه ای که بوی عـــــطر تو تمام مـــــردی را به هم مـــــی ریزد…!

مـــــثقال ذرّه که می گـــــویند؛یعــــنی همان چنـــــد لحظه ای که با ناز و عشـــوه برای نامحرمی می خنـــــدی ولی فکرش ساعـــــت ها درگیر همان یک لبخـــــند است…!

مثـــــقال ذرّه که می گـــــویند؛یعـــــنی همان چند لحـــــظه ای که حواست به حجـــــابت نـــــیست و جوانی نیز در آن حـــــوالی است…!

مثـــــقال ذرّه حســــاب و کتاب زمــــانی است که باشـــــوهرت بلند می خندی و دختـــــر مجردی هم درحال شنیـــــدن است…!

مثـــــقال ذرّه حساب و کتـــــاب زمانی اســـــت که؛
در پایان صحبـــــت هایت با نامـــــحرم از روی ادب جانم و قــــربانت می پرانی و  رابطـــــه ای را به هــــمین اندازه سرد می کنــــی …!

مثـــــقال ذره؛یعنی همان چـــــند لحظه ای که با فروشنــــده صمیمی می شـــــوی!!!

قـــــدر این ها پیش ما خیلـــــی کوچک است و به حـــــساب نمـــــی آیند…!!!

مثـــــقال ذرّه که می گـــــویندهمین هاست!
همین کارهـــــای کوچکـــــی که به چشم خیـــــلی کوچک است ..

امّا انتهـــــایش را روزی که پـــــرده ها کنار رفت، خواهـــــیم دید…!

  • دیدیگاه ها
  • بیشتر بخوانید
  • برچسب ها

دیدگاهی برای "مثـــــقال ذرّه" درج نشده است.

بیشتر بخوانید

nextroid liveicon2.1.0